Беларус

Знамето на Беларус
Гербът на Беларус
Република Беларус, наричана също и Белорусия, е държава в Източна Европа, която няма излаз на море. Столицата ѝ е град Минск. Граничи с Русия на изток, Полша на запад, Украйна на юг, Литва на северозапад и Латвия на север. Площта ѝ е 207 705 km², от които 204 875 km² суша и 2 830 km² водна площ.
Минск е столица на Беларус и седалище на Общността на независимите държави, както и административен център на Минска област.
Карта на Беларус
Площ 207 595 км²
Столица Минск
Най-голям град Минск
Религия Православие
Население 9 503 807 души
Гъстота на населението 45,8 д./km²
Девиз няма
БВП 130 780 млрд.$
БВП на човек 13 864 $
Валута Беларуска рубла
Година на присъединяване към ЕС Не е член на ЕС

Държавно устройство

Беларус е президентска република, управлявана от президент и двукамарен парламент, наречен Върховен съвет. Броят на членовете в него е 360. Местата, заемани на основата на всеобщо избирателно право, са 310. Изискваната възраст за гласуване е 18 години, както и тази за избиране. Президентът има изключително широки правомощия и при избори може да се кандидатира за длъжността неограничен брой пъти. Александър Лукашенко заема поста от 1994 г.насам. Триста и десет от общия брой членове на Върховния съвет на Беларус се избират с абсолютно мнозинство в едномандатни избирателни райони. Ако нито един от кандидатите не получи абсолютно мнозинство, се провежда втори тур. В него участват двамата кандидати, получили най-много гласове в първия тур. Петдесет места са запазени за представители на обществените организации, избрани от самите тях: 29 места се полагат на ветераните от войната и представителите на работниците, а 21 от местата са за организациите на инвалидите, глухите и слепите.

Административно Деление

Административно Беларус е разделен на 6 области и 1 град на републиканско подчинение (Минск).

География

Белорусия има площ от 207 600 km² с обща дължина на границите 3306 km. Граничи с 5 държави — Русия на изток (959 km граница), Украйна на юг (891 km), Полша на запад (605 km), Литва на северозапад (680 km) и Латвия на север (171 km). Страната няма излаз на море. Около 40% от територията ѝ е покрита от гори и значителна част от нея е заета от блата и мочурища. Белорусия е предимно равнинна държава, най-високата ѝ точка е хълма Дзерджинская гора (Дзяржинская хара, 346 m). В южните си части, по поречието на река Припят се простира мочурливата низина Полесие. Низината е покрита със смесени гори, в които се срещат много ценни горски видове и диви животни (рис, лос, бобър, глиган, черен щъркел и др.). Полесието е най-голямата заблатена и некултивирана територия в Европа. Съществуват значителни залежи на нефт и газ. Извличат се най-вече гранит и варовик. Има голямо наличие на торф, който е от голямо значение за земеделието. Средното количество валежи за годината е от 550 до 700 mm, климатът е умерено-континентален (поради липсата на планини и равнинния характер на страната). Зимите са много студени, със средна температура от -6 °C, а летата са прохладни и влажни със средна температура от 18 °C. Белорусия има над 11 000 езера.

Стопанство и икономика

Основният отрасъл в икономиката на Беларус е промишлеността - машиностроене, химическа, хранително-вкусова и други индустрии. Около 15% от населението е заето в селското стопанство, чиито основни производства са отглеждането на картофи и скотовъдството. В исторически план силно развити са били дървопреработването и текстилната промишленост.За разлика от другите източноевропейски страни, в Беларус не са проведени икономически реформи, ориентирани към ускорено развитие на пазарната икономика, и стопанският живот е доминиран изцяло от правителството. След разпада на СССР Беларус се ориентира към системата на пазарния социализъм, като частната собственост е позволена, но държавата може да оказва голям контрол върху икономиката и управлява директно цените на стоките. Социалната и административна система са на практика непроменени от времето на СССР. Беларус не позволи продажбата на крупните национални компании и разработването на полезните изкопаеми от чужди фирми, като по този начин успя да запази стабилност и да се развива икономически, като е конкурентноспособна на останалите европейски държави. Благодарение на силната си обвързаност с Русия, икономическата ситуация в страната може да се характеризира като стабилна. От бившите съветски републики Беларус е на пето място по БВП на глава от населението ($12 000) след Балтийските държави и Русия. БВП (ППС) за 2008 г. е $116,7 млрд. Икономическият растеж на Беларус е на едно от първите места в Европа — 8,1%. Вследствие на световната финансова криза, в края на 2008 г. страната получава заем за стабилизиране от Русия на стойност $2 млрд. По изискване на Международния валутен фонд за ограничаване на ефектите от кризата, беларуската рубла е девалвирана с 20%, а контролът върху фискалната и монетарна политика е затегнат. Беларус поиска помощ от МВФ на 1 юли 2011 г. Президентът Александър Лукашенко бе принуден да девалвира беларуската рубла с повече от 30%.